Szczegółowe Warunki Zlecenia

 1. Warunki do wykonania zlecenia:

Zleceniodawca ma obowiązek udostępnić pomieszczenia niezbędne do wykonania prac stanowiących przedmiot zlecenia i stworzyć w nich warunki odpowiednie do wykonywania prac, tj. w szczególności:

- zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza, min. 18 stopni C

- zapewnienie odpowiedniej wilgotności podłoża, max. 1,5 procent

- zapewnienie dostępu do prądu, bieżącej wody oraz pojemnika na śmieci

- zapewnienie warunków do samodzielnego wykonania pracy przez Zleceniobiorcę, tj. nie będą prowadzone równolegle inne prace niezwiązane z niniejszym zleceniem

W przypadku gdy Zleceniodawca nie zapewni warunków do samodzielnego wykonywania prac przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca może:

- przerwać pracę, lub

- kontynuować pracę, jednak Zleceniobiorca nie będzie odpowiadał za jakość wykonanych prac a Zleceniodawca straci uprawnienia do wskazywania usterek podczas odbioru prac, jak również uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji na wykonane prace

- w porozumieniu z Zleceniodawcą naliczyć wynagrodzenie dodatkowe z tytułu przygotowania i zabezpieczenia miejsca pracy oraz wydłużenia czasu ich wykonania

Zleceniobiorcy przysługuje od Zleceniodawcy kara umowa w wysokości 1000 zł za każdy dzień przestoju spowodowanego nieprzygotowaniem przez Zleceniodawcę pomieszczeń do wykonywania prac stanowiących przedmiot zlecenia. Kara umowna nie przysługuje Zleceniobiorcy, jeżeli Zleceniodawca poinformował Zleceniobiorcę o przestoju na co najmniej 48h przed terminem rozpoczęcia prac. Zleceniodawca zapłaci karę umowną na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zleceniobiorcę, w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty. W przypadku, gdy naliczona kara umowna nie zrekompensuje w pełni szkody Zleceniobiorcy zamówienie, przysługuje mu odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

 1. Termin zakończenia prac ulega przesunięciu:

- kiedy zwiększy się zakres prac – o czas uzgodniony przez strony

- kiedy brak jest możliwości rozpoczęcia lub kontynuowania robót z powodów niezależnych od  Zleceniobiorcy – o czas przestoju.

 1. Odbiór prac:

Zleceniobiorca ma obowiązek ustnie lub pisemnie powiadomić Zleceniodawcę o zakończeniu prac, co najmniej 24 h przed ich zakończeniem.

Strony mają obowiązek w uzgodnionym terminie, nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o zakończeniu prac, , sporządzić protokół odbioru prac, który powinien mieć formę pisemną. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez Zleceniobiorcę.

Brak reakcji Zleceniodawcy w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia przez Zleceniobiorcę o zakończeniu prac lub nieuzasadniona odmowa podpisania protokołu odbioru, traktuje się jako zakończenie prac i podstawę do wystawienia faktury VAT.

Jeśli w trakcie prac lub przy ich odbiorze dostrzeżono usterki, strony ustalą wspólnie termin ich usunięcia.

Nieistotne dla bezpieczeństwa i dalszego użytkowania usterki nie mają wpływu na zakończenie prac przez Zleceniobiorcę i terminowe sporządzenie protokołu odbioru prac. W związku z tym tego typu usterki nie powodują zmiany ustalonych w niniejszym Zleceniu terminów płatności za wykonaną usługę. Zleceniodawca jest zobowiązany do uregulowania płatności w ustalonych terminach. Jednocześnie Zleceniobiorca usunie ww. usterki w terminie do 14 dni od daty dokonania skutecznego odbioru prac lub w innym ustalonym przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę terminie.

Zleceniodawca ma obowiązek udostępnić pomieszczenia w celu usunięcia usterek w ciągu trzech dni roboczych od terminu odbioru robót. Usunięcie usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru usterek, podpisanym przez Strony, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT. Nieuzasadniona odmowa podpisania przez Zleceniodawcę protokołu odbioru usterek jest traktowana jako zakończenie prac.

W przypadku, gdy Zleceniodawca nie udostępni pomieszczenia w wyżej określonym terminie, prace traktuje się jako zakończone a Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT. W takim przypadku usterki zostaną usunięte w innym terminie ustalonym przez Strony

 1. Towar:

Dostarczony przez Zleceniobiorcę towar pozostaje jego własnością do momentu uiszczenia przez Zleceniodawcę całkowitej wysokości wynagrodzenia.

Odbiór osobisty towaru jest możliwy z magazynu Coniveo, zgodnie z ustaleniami pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą.

Jeżeli Zleceniodawca nie dokona odbioru towaru w terminie 7 dni od uzgodnionego terminu, będzie zobowiązany do zapłacenia opłaty za magazynowanie w wysokości 0,2% wartości netto zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki w odbiorze oraz do zapłaty kosztów z tytułu dodatkowego transportu.

Podpisanie formularza Zlecenia jest równoznaczne ze złożeniem przez Zleceniobiorcę nieodwołalnego zamówienia na towar oraz potwierdzenia jego przyjęcia przez Zleceniobiorcę.

 1. Gwarancja:

Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy gwarancji na okres wskazany w umowie/zleceniu, licząc od daty podpisania protokołu odbioru prac. Niniejsze zlecenie zastępuje kartę gwarancyjną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje naturalnego zużycia towarów ani szkód powstałych w wyniku niewłaściwego używania towarów a w szczególności ich nadmiernego obciążenia

 1. Odsetki i Kary Umowne:

W przypadku nie zakończenia prac w terminie z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy odsetki umowne – za każdy dzień zwłoki - czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym, zgodnie z art. 359 §2¹ Kodeksu Cywilnego.

Koszty obsługi zadłużenia ponosi Dłużnik

W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki umowne w wysokości – za każdy dzień opóźnienia - czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym, zgodnie z art. 359 §2¹ Kodeksu Cywilnego.

Koszty obsługi zadłużenia ponosi Dłużnik

 

 1. Sprawy sporne:

W sprawach nieuregulowanych w zleceniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Strony ustalają, że Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych wynikających z niniejszego zamówienia będzie sąd właściwości ogólnej dla siedziby Zleceniobiorcy.

 

Dlaczego warto?
 • bezpłatna konsultacja
 • markowe wykładziny
 • profesjonalny montaż
 • specjalistyczne akcesoria
 • doskonały serwis
Zespół Coniveo